Vedtægter

KIF Bowls er en forening der er stiftet med det formål at fremme interessen for Bowls, skabe de bedste muligheder for udøvelsen af spillet og styrke sammenholdet blandt foreningens medlemmer. Foreningen drives i tæt samarbejde med ÆldreSagen, Kolding. Du kan læse foreningens vedtægter her:

KIF Bowls

Vedtægter for KIF Bowls

§1 Foreningens navn og hjemsted:
Foreningens navn er KIF Bowls.
Dens hjemsted er Kolding Hallerne, Ambolten 2-6, Kolding.

§2 Foreningens formål:
Dens formål er at fremme interessen for Bowls, skabe de bedste muligheder for udøvelsen af spillet og styrke sammenholdet blandt foreningens medlemmer.

§3 Medlemskab af organisationer:
Bestyrelsen i KIF Bowls kan beslutte at tilmelde sig landsdækkende organisationer.

§4 Optagelse af medlemmer:
Enhver der ønsker det, kan blive medlem af KIF Bowls under forudsætning af, at de af bestyrelsen vedtagne maksimumgrænser for medlemstal ikke overskrides. Medlemskab er først effektivt, når kontingentet er betalt.

§5 Kontingent:
Kontingent for sæsonen, henholdsvis vinter og sommer, fastsættes af generalforsamlingen og betales forud.

§6 Eksklusion:
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at et flertal af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Et ekskluderet medlem har ret til at få sin sag forelagt til endelig beslutning på den førstkommende generalforsamling.

§7Ordinær generalforsamling:
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest i marts måned, og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved udsendelse til medlemmernes mailadresser og ved opslag i klublokalet på spilledage. Stemmeberettigede er alle fremmødte medlemmer.

§8 Dagsorden:
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens og evt. udvalgs beretning for det forløbne år.
 3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse, og fremlæggelse af budget for det kommende år til orientering.
 4. Kontingentfastsættelse.
 5. Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.
 6. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter.
 7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
 8. Eventuelt

§9 Generalforsamlingens ledelse m.v.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal l, jfr. dog §§ 15 og 16.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden.

Dog skal der på begæring af mindst 5 medlemmer foretages skriftlig afstemning. Generalforsamlingens beslutninger samles i en protokol ved et referat fra mødet. Det underskrives af dirigenten og bestyrelsens medlemmer og opbevares til enhver tid sammen med det underskrevne årsregnskab hos formanden. Denne har ansvaret for, at protokollen videreoverdrages til kommende formænd.

§10 Ekstraordinær nær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis bestyrelsen finder det relevant, eller mindst 20 medlemmer skriftlig stiller krav herom til bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet og en motivering herfor. Generalforsamlingen afholdes herefter senest 1 måned efter at begæringener fremsat overfor bestyrelsen. Indkaldelse finder sted efter samme bestemmelser i § 7 som ved en ordinær generalforsamling.

§11 Bestyrelse – Valg – Udvalg:
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer:
Formand
Næstformand, der typisk er ansvarlig for de udendørs aktiviteter
Kasserer
Sekretær, og typisk turneringsleder
Bestyrelsesmedlem, der typisk er ansvarlig for kommunikation.

Bestyrelsen vælges for en periode på 2 år, men kan genvælges.
På lige årstal afgår formand, sekretær og det 5. bestyrelsesmedlem.
På ulige årstal afgår næstformand og kasserer.
Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde efter generalforsamlingen.

Suppleanter vælges for et år.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg udenfor bestyrelsen. Udvalgene kan have fra 3 – 5 medlem-mer, hvoraf den ene er formand.
Udvalgene må underkaste sig bestyrelsens beslutninger.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når et flertal af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede.
I formandens fravær indtræder næstformanden i dennes sted.

Fra bestyrelsens møder tages referat, der godkendes på det efterfølgende møde.

§12 Tegningsret:
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner, der ligger udover den daglige administration, dog sammen med kassereren. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, kræves dog generalforsamlingens godkendelse.

§13 Regnskab:
Foreningens regnskabsår er 1. januar – 31. december.
Bestyrelsen skal senest 15. februar sende det udarbejdede regnskab med bilag for det foregående år til revisoren.

§14 Revision:
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 1 revisor og 1 revisorsuppleant, jfr. § 8.

Revisoren skal løbende påse, at bogføringen er betryggende, og at beholdningerne er stede.
Årsregnskabet skal forsynes med påtegning og underskrift. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning.

§15 Vedtægtsændringer:
Forandringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 at foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås nævnte flertal på generalforsamlingen, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde til ny generalforsamling. Hvis også 2/3 at de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

§16 Foreningens opløsning:

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed
særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af foreningens stemmeberettigede medlemmer til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at 5/6 af de afgivne stemmer er for forsalget.
Opnås sådant flertal ikke på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes der til ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

I tilfælde af opløsning af foreningen tilfalder dens formue og ejendele Kolding Idræts Forening.

Vedtægter vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling i KIF Bowls i Kolding Hallerne 28. august 2020.

 • Formand – Palle Schorling
 • Dirigent – Johnny Krogh
 • Næstformand – Inger Poulsen
 • Kasserer – Eva Sørensen
 • Sekretær – Birthe Clausen
 • Bestyrelsesmedlem – Johnny Hansen