Vedtægter

KIF Bowls er en forening der er stiftet med det formål at fremme interessen for Bowls, skabe de bedste muligheder for udøvelsen af spillet og styrke sammenholdet blandt foreningens medlemmer.
Foreningen drives i tæt samarbejde med ÆldreSagen, Kolding.

Du kan læse foreningens vedtægter her: 

 

KIF Bowls

Vedtægter for KIF Bowls

§1

Foreningens navn og hjemsted:

Foreningens navn er KIF Bowls.

Dens hjemsted er Kolding Hallerne, Ambolten 2-6, Kolding.

§2

Foreningens formål:

Dens formål er at fremme interessen for Bowls, skabe de bedste muligheder for udøvelsen af spillet og styrke sammenholdet blandt foreningens medlemmer.

Foreningen drives i tæt samarbejde med Ældre Sagen, Kolding.

§3

Medlemskab af organisationer:

Bestyrelsen i KIF Bowls kan beslutte at tilmelde sig landsdækkende organisationer.

§4

Optagelse af medlemmer:

Enhver der ønsker det, kan blive medlem af KIF Bowls under forudsætning

af, at de af bestyrelsen vedtagne maksimumgrænser for medlemstal ikke

overskrides.

Medlemskab er først effektivt, når kontingentet er betalt.

§5

Kontingent:

Kontingent for sæsonen, henholdsvis vinter og sommer, fastsættes af

generalforsamlingen og betales forud.

§6

Eksklusion:

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning

dertil.

Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at et flertal af bestyrelsens

medlemmer har stemt for eksklusionen.

Et ekskluderet medlem har ret til at få sin sag forelagt til endelig beslutning

på den førstkommende generalforsamling.

§7

Ordinær generalforsamling:

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære

generalforsamling afholdes hvert år senest i marts måned, og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved udsendelse til medlemmernes mailadresser og ved opslag i klublokalet på spilledage.

Stemmeberettigede er alle fremmødte medlemmer.

§8

Dagsorden:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende

punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens og evt. udvalgs beretning for det forløbne år.
  3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse, og fremlæggelse af

budget for det kommende år til orientering.

  1. Kontingentfastsættelse.
  2. Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 1 uge

før generalforsasamlingen.

  1. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter.
  2. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
  3. Eventuelt

§9

Generalforsamlingens ledelse m.v.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af

bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal l, jfr.

dog §§ 15 og 16.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal der på begæring af bare eet medlem foretages skriftlig afstemning ved valg.

Generalforsamlingens beslutninger samles i en protokol ved et referat fra

mødet. Det underskrives af dirigenten og bestyrelsens medlemmer og

opbevares til enhver tid sammen med det underskrevne årsregnskab hos

formanden. Denne har ansvaret for, at protokollen videreoverdrages til

kommende formænd.

§10

Ekstraordinær nær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis bestyrelsen finder det

fornødent, eller mindst 20 stemmeberettigede medlemmer skriftlig stiller

krav herom til bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes

behandlet og en motivering herfor. Generalforsamlingen afholdes herefter senest 1 måned efter at begæringener fremsat overfor bestyrelsen.

Indkaldelse finder sted efter samme bestemmelser i § 7 som ved en ordinær generalforsamling.

§11

Bestyrelse Valg Udvalg:

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter

foreningen i henhold til lovene.

 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer:

Formand

Næstformand

Kasserer

Sportschef

Sekretær

 

Formanden vælges på generalforsamlingen.

Den øvrige bestyrelse konstituerer sig på førstkommende møde efter

generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen vælges for en periode på 2 år, men kan genvælges.

På ulige årstal afgår formand og kasserer.

På lige årstal afgår næstformand, sekretær og sportschef.

Suppleanter vælges for et år.

For at sikre det tætte samarbejde med Ældresagen Kolding skal bestyrelsen tilstræbe at opstille kandidater, så der sidder mindst en repræsentant derfra i bestyrelsen.

 

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg udenfor bestyrelsen. Udvalgene kan have fra 3 – 5 medlemmer, hvoraf en er formand.

Udvalgene må underkaste sig bestyrelsens beslutninger.

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun

beslutningsdygtig, når et flertal af dens medlemmer, hvoriblandt formanden

eller næstformanden, er til stede, jfr. dog § 6, hvor bestyrelsen skal være

fuldtallig. I formandens fravær indtræder næstformanden i dennes sted.

Fra bestyrelsens møder tages referat, der godkendes på det efterfølgende

møde.

§12

Tegningsret:

Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner, der ligger

udover den daglige administration, dog sammen med kassereren.

I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, kræves

dog generalforsamlingens godkendelse.

§13

Regnskab:

Foreningens regnskabsår er 1. januar – 31. december. Første fulde regnskab afsluttes 31, december 2016.

Bestyrelsen skal senest 15. februar sende det udarbejdede regnskab med

bilag for det foregående år til revisoren, første gang i 2017.

§14

Revision:

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 1 revisor og

1 revisorsuppleant, jfr. § 8.

Revisoren skal løbende påse, at bogføringen er betryggende, og at beholdningerne er stede.

Årsregnskabet skal forsynes med påtegning og underskrift. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning.

§15

Vedtægtsændringer:

Forandringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst

1/3 at foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når

mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås nævnte flertal på

generalforsamlingen, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden

14 dage med sædvanligt varsel indkalde tir ny generalforsamling.

Hvis også 2/3 at de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for

forslaget, er dette vedtaget uanset hvilket antal stemmeberettigede

medlemmer, der er til stede.

§16

Foreningens opløsning:

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes bestutninlsdygtighed

kræves, at mindst 1/2 af foreningens stemmeberettigede medlemmer

til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at 5/6 af de afgivne stemmer

er for forsalget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er

beslutningsdygtig, indkaldes der til ny generalforsamling, hvor beslutning

kan træffes med ovennævnte stemmeflertal uanset hvilket antal stemme-

berettigede medlemmer, der er til stede.

 

I tilfælde af opløsning af foreningen tilfalder dens formue og ejendele

Kolding Idræts Forening.

 

Vedtægter vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling i KIF Bowls i

Kolding Hallerne 5. februar 2016.

 

 

                  Formand                                                         Dirigent

 

                 Næstformand                                                 Kasserer

 

                 Sportschef                                                       Sekretær

 

Vedtægter vedtaget/ændret:

02.10.2015

05.02.2016